จำนวนผู้เข้าชม  43,114  ครั้ง  
(เริ่มนับ 19 กรกฎาคม 2563)  
1.  Download หนังสือเรื่อง ขอความร่วมมือตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา พร้อมแนบระเบียนแสดงผลการเรียน ปพ.1 โดยนำ ไปให้ โรงเรียนที่นักเรียนจบ ม.4 ตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา และนำหนังสือที่ตรวจสอบแล้ว นำกลับมาให้โรงเรียนเตรียมทหาร ในวันที่ 31 ก.ค.63 เวลา 07.00 -12.00 หรือให้ทาง โรงเรียนที่เรียนจบ ม.4 ส่งกลับมาที่โรงเรียนเตรียมทหาร ภายในวันที่ 31 ส.ค.63
   เอกสารขอความร่วมมือตรวจสอบคุณวุฒิการศึกษา  ( 3,632 )
2.  Download คู่มือการใช้งานระบบบันทึกประวัติย่อนักเรียนเตรียมทหาร
   คู่มือการใช้งานระบบบันทึกประวัติย่อนักเรียนเตรียมทหาร  ( 4,913 )
3.  Download คำแนะนำการเตรียมอัพโหลดเอกสาร
   คำแนะนำการเตรียมอัพโหลดเอกสาร  ( 3,108 )
4.  เตรียมเอกสาร โดยการ Scan เป็นไฟล์ .jpg ไว้ ใช้อัพโหลดตอนกรอกเอกสารทำสัญญา ดังนี้
4.1 นักเรียน (บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน/สูติบัตร/ระเบียนผลการเรียน ปพ.1(ม.4) ด้านหน้า-หลัง/
ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลครั้งล่าสุด/ทะเบียนบ้านบิดา/ทะเบียนบ้านมารดา/ทะเบียนสมรสบิดามารดา/หย่า/
มรณบัตร/หนังสือรับรองบุตร ด้านหน้า-หลัง)
4.2 ผู้ปกครอง (บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน/ทะเบียนสมรส/บัตรประชาชนคู่สมรส/หย่า/ใบมรณบัตรคู่สมรส/
ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลครั้งล่าสุด)
4.3 ผู้ค้ำประกัน (บัตรประชาชน/ทะเบียนบ้าน/ทะเบียนสมรส/บัตรประชาชนคู่สมรส/หย่า/ใบมรณบัตรคู่สมรส/
ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลครั้งล่าสุด)
5.  หลังวันที่ 20 ก.ค.63 ให้ผู้ปกครองหรือนักเรียน ไปแจ้งย้ายที่อยู่ ณ ที่ทำการเขต/ที่ว่าการอำเภอ จากที่อยู่เดิม เข้าโรงเรียนเตรียมทหาร บ้านเลขที่ 9 หมู่ 10 ตำบลศรีกะอาง อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 และนำมาส่งวันทำสัญญา

  ระบบจะหยุดให้กรอกข้อมูลประวัตินักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 63 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 20.00
  เนื่องจากต้องทำการโอนย้ายข้อมูลเตรียมความพร้อมในการทำสัญญาในวันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563
  สำหรับนักเรียนที่ยังกรอกข้อมูลไม่แล้วเสร็จ สามารถกรอกข้อมูลได้ในวันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ จุดทำสัญญา
ตรวจสอบตอนเรียนและเลขที่ เหล่า   ทบ.   ทร.   ทอ.   ตร.
จะมีอัพเดทใหม่ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563
รายการ ประเภท ขนาด(MB) อ่าน(ครั้ง)
  1. คำชี้แจงการทำสัญญามอบตัวเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร PDF 0.15
(4หน้า)
3,516
  2. คำชี้แจงของ กรมนักเรียน และรายละเอียดเครื่องใช้ส่วนตัว
      ของ (นักเรียนใหม่) ที่ต้องนำเข้ามาเอง
PDF 0.99
(10หน้า)
3,473
  3. กองแพทย์ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลวัคซีน PDF 5.41
(13หน้า)
1,221
  4. ขั้นตอนการย้ายทะเบียนบ้านนักเรียนเตรียมทหาร PDF 0.86
(3หน้า)
1,585
  5. คู่มือการใช้งานระบบบันทึกประวัติย่อนักเรียนเตรียมทหาร PDF 4.12
(42หน้า)
4,913
  6. ดาวน์โหลดโปรแกรม Acrobat Reader เพื่อใช้ในการ
      สั่งพิมพ์หนังสือสัญญา
EXE - 1,286
7.  หนังสือให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมของคู่สมรสผู้ปกครอง(กสป.104)
  หนังสือให้ความยินยอมในการทำนิติกรรมของคู่สมรสผู้ค้ำประกัน(กสป.106)
  หนังสือมอบอานาจให้บุคคลอื่นทำนิติกรรมในฐานะผู้ปกครอง(กสป.107)
PDF - 3,115
  8. ขั้นตอนการชำระค่าลงทะเบียนเรียนและค่าวัคซีน ของ นตท. ชั้นปีที่ 1
      ประจำปี 2563
PDF 1.91
(15หน้า)
2,327
  9. ประชาสัมพันธ์สมาคมผู้ปกครองและครู รร.ตท. PDF 0.07
(2หน้า)
867
  10. ข้อควรปฏิบัติในวันทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 63
        ปีการศึกษา 2563
PDF 0.61
(5หน้า)
1,634
  11. เอกสารชี้แจงบุคคลสำรอง PDF 0.07
(1หน้า)
479
  12. ตัวอย่างกรอกข้อมูลแบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงิน
        ค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต
PDF 0.08
(1หน้า)
466
  13. การทำสัญญาเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร
* คลิกที่หัวข้อรายการเพื่อเข้าดูรายละเอียดในแต่ละรายการ *
ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์
  1. สอบถามข้อมูลเอกสารที่ใช้ในการทำสัญญา        02 572 5404
       02-572-5410
       02-572-5420
       02-572-5413
  2. สอบถามการใช้งานโปรแกรมกรอกข้อมูล และระบบอินเตอร์เน็ต
  3. สอบถามคำชี้แจงของกรมนักเรียนในการรายงานตัว
      และรายการสิ่งของที่นักเรียนใหม่ต้องนำมาเอง
       08 1981 9699
  4. สอบถามเอกสารสิทธิรักษาพยาบาลของนักเรียนเตรียมทหาร และวัคซีน        09 5242 4287
  5. แบบหนังสือแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับเงินค่าสินไหมทดแทนในการประกันชีวิต และ สด.9        06 2271 1895
       02 572 5217
  6. สอบถามการสมัครเข้าเป็นสมาชิกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนเตรียมทหาร        08 4545 3333
       02 572 5150
  7. สอบถามข้อมูลการขอทุนการศึกษา
      (ในกรณีนักเรียนต้องการขอทุนการศึกษาจากโรงเรียนเตรียมทหาร)
       02 572 5110
       02 572 5113
  8. สอบถามการแจ้งย้ายที่อยู่ของนักเรียน        02 572 5120-23
       06 1597 5877
  9. สอบถามข้อมูลการชำระเงิน Bill Payment        06 2419 1939
       09 9261 4545
       08 5819 9787